UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

Số: 2616/SXD-TTS

V/v đôn đốc, tăng cường công tác

 quản lý trật tự xây dựng

trên địa bàn tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

          Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 9 năm 2022

 

 

 

 

 

                               Kính gửi:    

       - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;

       - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã.

 

          Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý trật tự xây dựng, thời gian qua UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã có nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh[1], công tác tổ chức tập huấn triển khai thực hiện Nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và công tác quản lý trật tự xây dựng được triển khai thường xuyên, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân, chính quyền địa phương[2]. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, báo cáo của các đơn vị, địa phương trong 9 tháng đầu năm 2022, ghi nhận công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh đã được tăng cường; một số đơn vị đã ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện (các huyện Thạch Hà, Vũ Quang, Can Lộc). Qua công tác kiểm tra đã lập biên bản, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 78 trường hợp với tổng số tiền 1.131 triệu đồng, mặc dù có giảm về số lượng so với cùng kỳ năm trước (106 trường hợp với tổng số tiền xử phạt 880 triệu đồng), tuy nhiên còn gia tăng về mức độ hành vi và số tiền xử phạt (các hành vi bị nghiêm cấm theo điều 12 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 như xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng được duyệt, xây dựng công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp,..). Mặt khác, thời gian gần đây một số nơi, chính quyền địa phương có dấu hiệu buông lỏng quản lý; nhiều địa phương phát sinh vi phạm nhưng chưa được xử lý kịp thời hoặc mới chỉ ở mức độ lập biên bản nhắc nhở dẫn đến tình trạng một số công trình xây dựng không phép hoặc sai phép, không phù hợp với quy hoạch được duyệt,..vẫn còn  xảy ra trên địa bàn, gây khó khăn cho việc xử lý về sau.

          Để tăng cường công tác quản lý, nâng cao trách nhiệm, ngăn chặn, khắc phục và xử lý kịp thời các vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựng đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

          1. UBND các huyện, thành phố, thị xã

          - Tuyên truyền, phổ biến công tác quản lý trật tự xây dựng và Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng (thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/ 2017 và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP) đến các tầng lớp nhân dân, chủ đầu tư biết và thực hiện với nhiều hình thức, phương pháp linh hoạt, nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn.

          - Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý xây dựng theo giấy phép đảm bảo thường xuyên, liên tục, phủ kín địa bàn, đối tượng quản lý; đặc biệt xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện việc kiểm tra trách nhiệm đối với phòng Kinh tế hạ tầng, phòng Quản lý đô thị, Đội quản lý trật tự xây dựng, cơ quan có chức năng kiểm tra trật tự xây dựng cấp huyện và UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Thực hiện kiểm tra, rà soát, thống kê tất cả các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng chưa xử lý hoặc đã xử lý nhưng chưa dứt điểm để phân loại, xem xét, xử lý theo đúng quy định.        

          - Kiện toàn và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn gắn với phân công, giao nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng vị trí, chức danh. Thực hiện tốt việc phối hợp với cơ quan có liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Nâng cao vai trò giám sát của người dân, cán bộ khối phố, thôn, xóm trong công tác quản lý trật tự xây dựng, nhất là việc cung cấp thông tin.

          - Tổ chức thực hiện và chỉ đạo triển khai đầy đủ, có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền bảo đảm tất cả (100%) công trình, dự án, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn phải được kiểm tra, mọi hành vi vi phạm phải được phát hiện ngay từ đầu, áp dụng biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật; tránh trường hợp khi vi phạm với quy mô lớn, khó giải quyết thì mới báo cáo và đùn đẩy sự việc lên cấp trên. Việc quản lý trật tự xây dựng phải được thực hiện từ khi tiếp nhận thông báo khởi công, khởi công xây dựng công trình cho đến khi công trình bàn giao được đưa vào sử dụng.

          Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và quy định của pháp luật nếu để phát sinh vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn. Đồng thời xem xét làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã, người đứng đầu các cơ quan chuyên môn theo quy định pháp luật khi để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn mà không có biện pháp xử lý hoặc xử lý không kịp thời dứt điểm, để tái diễn hành vi vi phạm.

          2. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

          - Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân liên quan trong khu kinh tế, khu công nghiệp nghiêm túc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý trật tự xây dựng.

          - Tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát. Khi phát hiện vi phạm quy hoạch, trật tự xây dựng phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

          3. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh gửi Sở Xây dựng trước ngày 25 của tháng cuối quý để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Số lượng, chất lượng báo cáo được coi là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại UBND các huyện, thành phố, thị xã theo lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng.

          Đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

           

Nơi nhận:                                                                               

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- UBND các xã, phường, thị trấn trong tỉnh

(đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã sao gửi);

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu: VT, TTS.

                                                                         

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

 

                                                                                   

 

[1] Văn bản số 1817/UBND-XD ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về quản lý trật tự xây dựng và chất lượng công trình xây dựng, Văn bản số 1181/UBND-XD ngày 17/2/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, Văn bản số 30/SXD-TTS ngày 06/01/2022 của Sở Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh…

[2] Trong 9 tháng đầu năm 2022, Sở Xây dựng đã tổ chức tập huấn, phổ biến trực tiếp tại địa bàn của các huyện: Kỳ Anh, Lộc Hà, Vũ Quang và thị xã Hồng Lĩnh với hàng trăm lượt người tham dự.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.464.548
    Online: 25