UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

 

 

Số: 3129/BC-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Hà Tĩnh, ngày  24  tháng  11  năm  2022

                          BÁO CÁO

Tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại

  

Kính gửi: Thanh tra tỉnh

 

Thực hiện Kế hoạch số 1542/KH-TTCP ngày 07/9/2022 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 5226/UBND-NC ngày 17/9/2022 của UBND tỉnh về báo cáo tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại năm 2022, Sở Xây dựng báo cáo như sau:

I. KẾT QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ KHIẾU NẠI

1. Tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết theo thẩm quyền

Sau khi Luật Khiếu nại được ban hành và có hiệu lực từ 01/7/2012, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Khiếu nại và văn bản yêu cầu các phòng ban chức năng phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện Luật Khiếu nại, đảm bảo các vụ việc khiếu nại tại Sở được giải quyết đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Đến nay tại Sở Xây dựng không có vụ việc khiếu nại tồn đọng.

2. Tình hình bảo đảm các điều kiện thi hành pháp luật về khiếu nại

- Các hoạt động đã thực hiện:

Để bảo đảm việc thi hành pháp luật về khiếu nại được triển khai có hiệu quả, Sở Xây dựng đã thường xuyên thực hiện nhiều hoạt động như: tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại thông qua lồng ghép với các buổi tập huấn pháp luật về đầu tư xây dựng cho các huyện, thành phố, thị xã, các cuộc thanh tra, kiểm tra tại cơ sở; kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực thi hành pháp luật thông qua kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở; từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, xin hỗ trợ kinh phí của cấp có thẩm quyền cho Thanh tra Sở - cơ quan thường trực làm công tác thi hành pháp luật về khiếu nại.

- Đánh giá về tính kịp thời, đầy đủ của công tác tập huấn, phổ biến pháp luật về khiếu nại; tính phù hợp về tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng nguồn nhân lực; cơ sở vật chất, kinh phí cho việc thi hành pháp luật về khiếu nại:

+ Công tác tập huấn, phổ biến pháp luật về khiếu nại được Sở Xây dựng thực hiện kịp thời, đầy đủ.

+ Tổ chức bộ máy, mức độ đáp ứng nguồn nhân lực cho công tác thi hành pháp luật về khiếu nại: công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực thi hành pháp luật của Thanh tra Sở - cơ quan thường trực làm công tác thi hành pháp luật về khiếu nại của Sở Xây dựng tuy được Cấp ủy, Lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm; tuy nhiên hiện nay tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở vẫn còn mỏng, chưa đủ theo yêu cầu nhiệm vụ (Thanh tra Sở hiện chỉ có 06/08 biên chế được giao, trong đó chỉ có 01 Phó Chánh Thanh tra)

+ Cơ sở vật chất, kinh phí cho việc thi hành pháp luật về khiếu nại còn chưa đầy đủ theo yêu cầu nhiệm vụ. Thanh tra Sở thực hiện thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo cùng với công tác thanh tra, kiểm tra về đầu tư xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh nhưng không có phương tiện chuyên dùng, kinh phí được cấp còn hạn chế.

- Việc thực hiện chế độ báo cáo về tình hình khiếu nại và công tác giải quyết khiếu nại:

Các báo cáo về tình hình khiếu nại và công tác giải quyết khiếu nại định kỳ tháng, quý, năm được Sở Xây dựng thực hiện đầy đủ theo quy định, đúng trình tự thủ tục, thời gian và thẩm quyền.

- Các khó khăn, vướng mắc trong việc bảo đảm các điều kiện thi hành pháp luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại:

Như đã nói ở trên, hiện nay công tác giải quyết khiếu nại của Thanh tra Sở còn gặp khó khăn do tổ chức bộ máy của Thanh tra Sở còn mỏng, thiếu phương tiện chuyên dùng và kinh phí được cấp còn hạn chế.  

3. Tình hình tuân thủ pháp luật về khiếu nại

3.1. Khái quát tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Trong kỳ báo cáo (01/12/2021 – 30/11/2022), Sở Xây dựng không nhận được đơn thư khiếu nại của công dân.

3.2. Việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại

Việc thi hành pháp luật về khiếu nại được Sở Xây dựng thực hiện theo đúng các quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại và các văn bản liên quan.

3.3. Nhận định, đánh giá tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại

Nhìn chung tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại tại Sở Xây dựng thường xuyên được Cấp ủy, Lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo thực hiện và luôn được Thanh tra Sở giải quyết đảm bảo đầy đủ theo quy định, đúng trình tự thủ tục, thời gian và thẩm quyền.

II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật về khiếu nại, Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh một số giải pháp sau:

- Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức về khiếu nại cho các cán bộ, công chức, viên chức và người dân.

- Thường xuyên tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại.

- Bổ sung biên chế và kinh phí cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành pháp luật, giải quyết khiếu nại ở các cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo các ngành, các cấp thường xuyên bám sát địa bàn, tập trung giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại phát sinh; chú trọng làm tốt công tác hoà giải gắn với vận động quần chúng Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại trái quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết khiếu nại đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nghiêm túc và triệt để; tránh tình trạng đùn đẩy lên cấp trên và khiếu nại tồn đọng kéo dài.

Trên đây là báo cáo tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại năm 2022 của Sở Xây dựng. Đề nghị Thanh tra tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu: VP, TTS.

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.364
    Online: 26