UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

Số: 3139/BC-SXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 11 năm 2022

 

 

 

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện CCHC năm 2022

 

            Thực hiện Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; Công văn số 335/SNV-CCHC&VTLT ngày 04/3/2022; 2150/ SNV-CCHC&VTLT ngày 10/11/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn báo cáo CCHC định kỳ năm 2022 và hướng dẫn công tác tự đánh giá, chấm điểm CCHC. Sở Xây dựng (viết tắt là Sở) báo cáo công tác CCHC năm 2022 như sau:

          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

          1. Về xây dựng và thực hiện kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC)

          - Trên cơ sở các nhiệm vụ, mục tiêu của Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của UBND tỉnh, Sở Xây dựng đã ban hành các Kế hoạch số 149/KH-SXD ngày 17/01/2022 về cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 691/KH-SXD ngày 29/3/2022 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 148/KH-SXD ngày 17/01/2022 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022; Kế hoạch số 239/KH-SXD ngày 26/01/2022 kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022; Quyết định số 45/KH-SXD ngày 29/3/2022 về Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022; Kế hoạch 929/KH-SXD ngày 25/4/2022 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022; Kế hoạch số 275/KH-SXD ngày 10/02/2022 về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022; Kế hoạch số 3199/KH-SXD  ngày 20/10/2021 của Sở Xây dựng về việc ban hành kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 trong hoạt động cơ quan Sở; Quyết định 08/QĐ-SXD ngày 28/01/2022 về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2022; Kế hoạch số 289/KH-SXD ngày 11/02/2022 của Sở về việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Xây dựng năm 2022; Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022; Kế hoạch Tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch CCHC năm của đơn vị và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ Sở giao, định kỳ hành tháng, quý tổ chức họp giao ban toàn cơ quan, chú trọng công tác CCHC và coi đó là một trong những biện pháp để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước; yêu cầu các đơn vị gắn công tác thi đua với nhiệm vụ cải cách hành chính, là tiêu chí để đánh giá xếp loại công chức, viên chức cuối năm.

          - Công tác chỉ đạo thực hiện CCHC được thực hiện nghiêm túc, kịp thời; quan tâm triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và tiến hành rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC; các TTHC đều được tiếp nhận, trả kết quả theo đúng quy trình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; duy trì ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng Hệ thống ISO vào quá trình giải quyết công việc. Các nội dung đều được thực hiện theo đúng tiến độ Kế hoạch đã đề ra.

          2. Về tổ chức, chỉ đạo điều hành CCHC

          - Tổ chức quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, địa phương, của Sở về công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tới toàn thể công chức, viên chức thông qua hệ thống hồ sơ công việc, Cổng thông tin điện tử của tỉnh…kết hợp lồng ghép với buổi giao ban định kỳ của Sở và các đơn vị trực thuộc.

          - Sở đã ban hành Công văn số 70/SXD-VP ngày 10/01/2022 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục cải thiện chỉ số CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính; công văn số 170/SXD-VP ngày 17/01/2022 về kiện toàn tổ chức bộ máy; tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công vụ năm 2022; công văn 1975/SXD-VP ngày 09/5/2022 về tăng cường công tác họp giao ban trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; công văn 424/SXD-VP ngày 01/3/2022 về việc tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4, qua dịch vụ BCCI và dịch vụ thanh toán trực tuyến; 36/SXD-VP ngày 06/01/2022 về việc đề xuất các nội dung lớn cần giải quyết để thực hiện chuyển đổi số.

          - Đánh giá công tác CCHC trong kỳ họp giao ban của đơn vị, nhằm đảm bảo triển khai đạt kết quả tốt.

          - Đưa nhiệm vụ CCHC vào nội dung phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của đơn vị.

          3. Về kiểm tra công tác CCHC

          - Việc ban hành Kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2022

          Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2022 về cải cách hành chính, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 691/KH-SXD ngày 29/3/2022 về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022.

          - Kết quả kiểm tra và việc xử lý các vấn đề đặt ra sau khi tiến hành kiểm tra: Sở đã ban hành Quyết định số 126/QĐ-SXD ngày 04/10/2022 về việc thành lập Đoàn kiểm tra CCHC tại Sở Xây dựng năm 2022; Đoàn kiểm tra đã ban hành Thông báo, đề cương về thời gian, địa điểm kiểm tra công tác CCHC tại các phòng ban, đơn vị thuộc Sở năm 2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 07 phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở vào ngày 19/10/2022 (các phòng: Quản lý HĐXD, QHKT,HTKT&PTĐT, Thanh tra Sở, quản lý nhà, TTBĐS&VLXD, Văn phòng, Viện QHKT, Trung tâm KĐ). Đoàn kiểm tra đã gửi thông báo kết quả kiểm tra tới các đơn vị, Đoàn kiểm tra cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác cải cách hành chính, khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác CCHC năm 2022.

          4. Công tác thông tin, tuyên truyền CCHC

          Thực hiện Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh về tuyên truyền cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các đơn vị, địa phương (DDCI) trên địa bàn tỉnh năm 2022; Công văn số 43/STTTT-TTBCXD ngày 12/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Ngày 17/01/2022, Sở đã ban hành kế hoạch số 148/KH-SXD về công tác tuyên truyền CCHC năm 2022.

          - Kết quả thực hiện kế hoạch: Việc tuyên truyền triển khai công tác CCHC của Sở được thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng của cơ quan và hội nghị triển khai quán triệt học tập các văn bản quy phạm pháp luật của ngành, đăng thông tin điện tử; gửi qua hệ thống quản lý văn bản; hệ điều hành đến các đơn vị và hiện đang triển khai thực hiện.    

          - Tính từ đầu năm đến nay, Sở đã đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Sở với tổng trên 120 tin, bài viết liên quan đến lĩnh vực ngành Xây dựng, văn bản QPPL, cải cách hành chính…

          - Hoạt động Cổng thông tin điện tử của Sở ngày càng có nhiều thông tin phong phú, giúp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, phổ biến kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin hoạt động của ngành, trong đó các quyết định, quy định, quy trình và TTHC trên các lĩnh vực hoạt động của Sở, được duy trì hoạt động thường xuyên và luôn cập nhật thông tin mới. Đặc biệt là công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng và chỉ số giá xây dựng công trình được đăng ngay trên cổng thông tin điện tử của Sở khi lãnh đạo Sở ký ban hành.

          II. Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính

          1. Về cải cách thể chế

          1.1. Kết quả xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

          Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được triển khai đúng quy định, đảm bảo ban hành kịp thời theo quy định. Trong năm đã ban hành 02 văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: Quyết định 06/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, tàu thuyền, ngư cụ, cây cối, hoa màu mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh năm 2022 và Quyết định 10/2022/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định 18/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh quy định tạm thời Bộ tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện trên địa bàn tỉnh.

          Hiện nay Sở Xây dựng đang trình UBND tỉnh xem xét ban hành thay thế Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 20/02/2020.

          Sở đang trình Sở Tư pháp thẩm định dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 về phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại công văn số 3101/SXD-QLHĐXD ngày 22/11/2022.

          1.2. Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật

Công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, được triển khai theo hướng bám sát và kịp thời. Trong năm, Sở đã triển khai thực hiện tự kiểm tra, rà soát 15 văn bản QPPL, trong đó đã xác định 04 văn bản cần thay thế, 03 văn bản bãi bỏ, 02 văn bản hết hiệu lực, 10 văn bản còn hiệu lực.

          1.3. Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Công tác tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện thường xuyên, có hiệu quả. Trong năm Sở đã thực hiện tự kiểm tra, rà soát 15 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành. Qua kết quả kiểm tra sơ bộ chưa phát hiện dấu hiệu trái pháp luật trong các văn bản đưa vào tự kiểm tra của Sở.

          2. Cải cách thủ tục hành chính

          2.1. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính

          - Trong năm đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 19/4/2022 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

          - Ban hành Quyết định số 27/QĐ-SXD ngày 27/02/2022 về việc ban hành công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

          - Thực hiện Văn bản số 2050/UBND-TH1 ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công, trong đó yêu cầu Sở Xây dựng tập trung ưu tiên, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, phê duyệt quy hoạch,…của các dự án đã được dự kiến bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, tạo điều kiện để chủ đầu tư sớm hoàn thành thủ tục đầu theo quy định; theo đó, ngày 05/5/2022, Sở Xây dựng đã ban hành công văn số 1032/SXD-VP về việc đề nghị đội ngũ CB,CC Sở tăng cường nâng cao hoạt động công vụ nhằm giảm thời gian thẩm định các dự án và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục, cải thiện chỉ số cải cách hành chính.

          - Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: Trong kỳ báo cáo, đơn vị không có trường hợp nào phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân đối với công tác giải quyết hồ sơ TTHC.

          - Tiếp tục rà soát Bộ TTHC của Sở đang áp dụng để xem xét, đề xuất, kiến nghị việc cắt giảm về thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp các DVC trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ người dân, đặc biệt là các thủ tục thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng có thành phần hồ sơ dễ thực hiện, thời gian giải quyết ngắn.

          2.2. Về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

          - 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cập
nhật, niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công tỉnh; công bố công khai hướng dẫn quy định thủ tục hành chính trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Sở, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính.

          - Bố trí đủ cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh có năng lực về chuyên môn và phẩm chất đạo đức.

          - Thực hiện nguyên tắc công khai, minh bạch và công tác phối hợp giữa các bộ phận và cơ quan với nhau, như: thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật; công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân; nhận yêu cầu và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; giải quyết công việc thuận tiện cho tổ chức, cá nhân; có sự phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận, cơ quan hành chính nhà nước.

          - Tổng số hồ sơ tiếp nhận giải quyết trong năm (số liệu từ 15/12/2022 đến 24/11/2022: 1330  hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ đã giải quyết đúng thành phần hồ sơ theo quy định: 1204  hồ sơ, số hồ sơ giải quyết không đúng thành phần hồ sơ: 0 hồ sơ; còn lại 126 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn trả, không có hồ sơ trả chậm.           

          3. Về cải cách tổ chức bộ máy

          Công tác cải cách tổ chức bộ máy được lãnh đạo Sở triển khai tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình phát triển chung của ngành. Việc thực hiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức của cơ quan, đơn vị: Trên cơ sở hướng dẫn Thông tư số 03/2022/TT-BXD, ngày 27/9/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Sở Xây dựng đã xây dựng dự thảo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, đang lấy ý kiến các sở ngành liên quan.

          - Đối với đề án vị trí việc làm Sở Xây dựng, hiện đang trong quá trình xây dựng song song với đề án tổ chức bộ máy của Sở Xây dựng theo Thông tư 03/2022/TT-BXD.

          - Xây dựng 02 đề án vị trí việc làm của 02 đơn vị sự nghiệp, hiện đã hoàn thiện tuy nhiên tổ chức bộ máy chưa được duyệt nên chưa đủ cơ sở để phê duyệt theo thẩm quyền.

          - Xây dựng đề án kiện toàn tổ chức bộ máy của 02 đơn vị thuộc Sở, đã trình thẩm định Sở Nội vụ, trong đó 01 đề án đã đảm bảo điều kiện phê duyệt, còn 01 đề án (Trung tâm kiểm định) đang hoàn thiện để trình theo yêu cầu của Sở Nội vụ.

          - Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 2022: Tổng số biên chế công chức được giao là 41 biên chế, có mặt 35 biên chế (trong đó có 02 HĐ68); số biên chế viên chức được giao 29 người, có mặt 20 người. Số biên chế công chức chưa thực hiện 6 người; số viên chức chưa thực hiện 9 người. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc triển khai đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức để đảm bảo sử dụng hiệu quả số lượng biên chế được cấp có thẩm quyền giao góp phần tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng nhằm thực hiện hiệu quả chức năng nhiệm vụ của ngành.

          - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 13/QĐ-SXD ngày 17/02/2022 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan Sở Xây dựng; Quyết định số 14/QĐ-SXD ngày 17/02/2022 của Sở Xây dựng về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở.

           - Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan được quan tâm thực hiện tốt. Ngay từ đầu năm, Sở đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 149/KH-SXD ngày 17/01/2022 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của Sở Xây dựng năm 2022; Quyết định số 149/QĐ-SXD ngày 15/12/2021 của Sở Xây dựng về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022; đồng thời, xây dựng và ban hành các văn bản để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Xây dựng.

          4. Về cải cách chế độ công vụ

          - Hiện tại Sở đang xây dựng chức năng, nhiệm vụ và kiện toàn lại tổ chức, bộ máy nên việc điều chuyển trong năm chưa triển khai.

          - Trong năm đã cử 02 công chức tham gia lớp bồi dưỡng quản lý nhà  nước ngạch chuyên viên chính; 03 lãnh đạo phòng tham gia cập nhật kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3; 08 công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng; 06 đồng chí tham gia tập huấn bồi dưỡng về công tác tổ chức nhà nước do Sở Nội vụ chủ trì.

          - Nâng lương trước hạn cho 04 công chức, thâm niên nghề 03 công chức, nâng lương thường xuyên 08 công chức; tham mưu, đề nghị Sở Nội vụ trình nâng bậc lương trước thời 02 công chức theo phân cấp quản lý; tham mưu thực hiện quy trình đề nghị Sở Nội vụ trình cấp có thẩm quyền giải quyết chế độ nghỉ hưu trước tuổi 01 công chức thuộc Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

          - Thực hiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đảm bảo kịp thời, đúng trình tự thủ tục theo quy định. Trong năm tính đến thời điểm hiện tại đã thực hiện bổ nhiệm lại 02 cán bộ, công chức, viên chức.

          - Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan: Công chức, viên chức và người lao động của Sở luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc đã được ban hành, chú trọng nêu cao vai trò trách nhiệm, tính gương mẫu của công chức lãnh đạo; phương thức chỉ đạo, điều hành. Trong kỳ, không có công chức, viên chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ gây nhũng nhiễu, phiên hà, trục lợi khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và người dân.

          - Thực hiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện tốt các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định hiện hành. Trong đó, 5 phòng chuyên môn và 02 đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định về tuyển dụng công chức và các quy định về sử dụng, bổ nhiệm, khen thưởng và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức.

          5. Về cải cách tài chính công

          - Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại đơn vị: Căn cứ Luật Ngân sách và các quy định của tỉnh về quản lý tài chính công, Sở Xây dựng thực hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán theo đúng chế độ quy định; sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm.

          - Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại đơn vị.

          + Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công: không có dự án nào.

          + Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách. Trong kỳ, Sở Xây dựng không có các cuộc thanh tra, kiểm tra về tài chính, ngân sách. Đối với 01 cuộc kiểm toán chuyên đề định mức đơn giá dịch vụ công ích, Sở đã phối hợp làm việc với đoàn theo yêu cầu.

          - Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: Ngày 17/02/2022 Sở đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-SXD về việc ban hành quy chế chi tiêu nội. 100% các đơn vị trực thuộc Sở đã ban hành quy chế chi tiêu nội bộ.

          - Thực hiện đúng theo quy chế của Sở và thực hiện theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính; Nghị định số 60/2021/CĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đối với các đơn vịtrực thuộc Sở.

          6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính quyền số

          6.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị

          - Quán triệt, chỉ đạo các phòng và đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3199/KH-SXD  ngày 20/10/2021 của Sở Xây dựng về việc ban hành kế hoạch phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 trong hoạt động cơ quan Sở.

          - Các Văn bản, thông tin được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở (https://soxaydung.hatinh.gov.vn) được đảm bảo kịp thời, đầy đủ đã tạo điều kiện thuận lợi trong phục vụ người dân; phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước liên quan đến công tác CCHC; việc cập nhật kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xây dựng của ngành đã giúp cho các tổ chức, cá nhân và người dân nắm bắt được nhanh hơn phục vụ cho quá trình thực hiện.

          - Duy trì tốt việc ứng dụng các phần mềm CNTT trong phục vụ thực hiện nhiệm vụ QLNN tại cơ quan như: Hộp thư điện tử; Phần mềm HSCV&QLVB; Phần mềm gửi nhận văn bản; Phần mềm Dịch vụ công trực tuyến và một cửa liên thông và các phần mềm chuyên ngành khác…

          - Chủ động phối hợp trong ứng dụng hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh để tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo trong các cơ quan hành chính nhà nước.

          - Trong năm tổng số nhiệm vụ UBND tỉnh giao cho Sở là: 381 nhiệm vụ và đã hoàn thành trước, đúng hạn 370, còn 11nhiệm vụ đang trong hạn, không có văn bản chậm; tiếp nhận văn bản đến qua hồ sơ công việc 10365 văn bản đến, 3322 văn bản đi và được ký số (100%) đảm bảo theo quy định.

          - Tiếp tục nâng cao cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và người dân khi thực hiện thủ tục hành chính.

          - Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng của các thiết bị công nghệ thông tin, phương tiện làm việc từ đó để đưa vào xây dựng kế hoạch trang bị bổ sung đảm bảo hoạt động tốt.

          6.2. Áp dụng ISO trong hoạt động của đơn vị

          - Trên cơ sở Kế hoạch số 44/KH-SKHCN ngày 14/01/2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc Xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022. Sở Xây dựng đã ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng của Sở năm 2022 theo đúng quy định và ban hành Kế hoạch số 289/KH-SXD ngày 11/02/2022 của Sở về việc duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan Sở Xây dựng năm 2022.

          - Trong năm Sở đã tổ chức đánh giá nội bộ công tác ISO 9001-2015 tại các phòng ban, đơn vị đảm bảo theo quy định.

          - Việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 được Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt trong các Lễ chào cờ, cuộc họp giao ban hàng tháng của cơ quan.

          - Tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy trình ISO 9001:2015 vào giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan theo quy định.

          7. Cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, các tiêu chí bị trừ điểm trong đợt thẩm định, đánh giá CHCC của tỉnh năm 2021.

         (có Phụ lục báo cáo kết quả khắc phục gửi kèm báo cáo này.)

          III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

          1. Ưu điểm

          Công tác cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; được Đảng ủy, Ban giám đốc Sở quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thống nhất triển khai đồng bộ, bám sát theo các Chương trình, Kế hoạch của tỉnh về CCHC. Thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai có trọng tâm, trọng điểm kế hoạch CCHC của Sở. Đã thực hiện việc sắp xếp bộ máy của Sở tinh gọn, thống nhất, không chồng chéo. Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, kiểm soát. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều hành; đã triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 và thường xuyên đánh giá mức độ phù hợp của hệ thống.

          2. Tồn tại, hạn chế

          - Do đặc thù về lĩnh vực hoạt động ngành xây dựng (hồ sơ, thủ tục quy định chi tiết nhiều bản vẽ kèm theo) nên số lượng hồ sơ phát sinh thuộc lĩnh vực được thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 rất hạn chế (chỉ phát sinh hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục đơn giản như cấp chứng chỉ hành nghề cho cá nhân, chứng chỉ năng lực cho tổ chức), nhất là trong các thủ tục hành chính như cấp phép xây dựng, thẩm định xây dựng, quy hoạch các loại nên hầu như các thủ tục phức tạp này không phát sinh hồ sơ dịch vụ công mức độ 3,4. Lý do: tâm lý và thói quen của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thường trực tiếp đến bộ phận giao dịch của Trung tâm hành chính công tỉnh để nộp hồ sơ và được hướng dẫn cụ thể trong thủ tục thành phần hồ sơ.

          - Biên chế được giao cho Sở còn thiếu 06 biên chế công chức (hiện có 33/39 công chức) nên trong việc thực hiện nhiệm vụ còn rất nhiều khó khăn.

          - Việc mới kiện toàn bộ máy cấp phòng, biên chế còn thiếu nhiều, bộ máy lãnh đạo Sở chưa được kiện toàn nên trong việc sắp xếp cán bộ lãnh đạo cấp phòng (nhất là cấp phó) theo Nghị định 107/2020/NĐ-CP đôi lúc còn khó khăn.

          - Việc chưa bố trí được cán bộ chuyên trách về công tác tổ chức, cán bộ nên trong quá trình thực hiện các quy trình cấp trên, nhất là các quy định mới đòi hỏi cần thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, do vậy có phần ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

          - Do không bố trí được cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin nên trong việc vận hành, quản lý công nghệ thông tin, đặc biệt là công tác quản trị CNTN gặp khó khăn, hiện Sở đang phải sử dụng hợp đồng 68 để hỗ trợ, giúp việc trong công tác này.

          IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

          Tiếp tục thực hiện chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, của Sở Nội vụ về nhiệm vụ cải cách hành chính, thực hiện toàn diện trên 7 nội dung: công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, trong đó tập trung giải quyết các nội dung sau:

          1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 34/20216/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015; nâng cao chất lượng tham mưu, công tác soạn thảo văn bản QPPL của các cơ quan chủ trì, trong đó chú trọng quy trình xây dựng, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn bản.

          2. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL, hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra và xử lý văn bản QPPL. Đảm bảo 100% văn bản đã ban hành được kiểm tra, phát hiện và tham mưu xử lý kịp thời những văn bản vi phạm  theo quy định của pháp luật.

          3. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chỉ đạo các phòng, đơn vị trên cơ sở các quy định của các bộ, ngành, Trung ương của tỉnh, tiếp tục rà soát, kiểm soát tham mưu với UBND tỉnh công bố các thủ tục hành chính mới hoặc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm HC công tỉnh đảm bảo về chất lượng, tiến độ giải quyết thủ tục hành chính.

          4. Tiếp tục hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy, tránh sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. Sắp xếp, bố trí công chức, viên chức, công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, công tác đánh giá, thi đua, khen thưởng...theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tac đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn

          5. Tăng cường đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành công việc, thực hiện tốt việc công khai thủ tục hành chính tại Cổng thông tin điện tử và Trung tâm hành chính công tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục duy trì, cải tiến thực hiện tốt việc hoạt động của Sở và các phòng, đơn vị thuộc Sở.

          Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện CCHC năm 2022 và một số nhiệm vụ CCHC trọng tâm trong thời gian tới của Sở Xây dựng./.

           

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (bc);

- Các sở: Nội vụ, KH&CN, TT&TT;

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu:VT,VP

.  

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.494
    Online: 34