UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3120/SXD-VP

V/v báo cáo kết quả hoạt động chuyển đổi số năm 2022

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 11 năm 2022

 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

           

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1555/STTTT-CNTT ngày 15/11/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị báo cáo số liệu phục vụ đánh giá mức độ chuyển đổi số các CQNN trên địa bàn tỉnh.

Sau khi rà soát, Sở Xây dựng báo cáo kết quả hoạt động chuyển đổi số của cơ quan năm 2022 theo biểu mẫu kèm.

Sở Xây dựng báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, đánh giá./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Lãnh đạo Sở (b/c);

- Lưu: VT, CNTT.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Phạm Văn Tình

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.625
    Online: 40