UBND TỈNH HÀ TĨNH

SỞ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

 

Số: 3188/SXD-QLHĐXD

V/v kiểm tra hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 11 năm 2022

 

 

Kính gửi: Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có trên 40 phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng được Bộ Xây dựng công nhận, để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng về năng lực hoạt động cũng như chất lượng thực hiện các phép thử, thí nghiệm chuyên ngành đã được công bố; căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 25/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, quy định Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện kiểm tra định kỳ, đột xuất hoạt động của các phòng thí nghiệm, trạm thí nghiệm hiện trường tại địa phương. Kết quả kiểm tra được lập thành biên bản và gửi về Bộ Xây dựng để thống nhất hình thức xử lý theo quy định. Theo đó, Sở Xây dựng lập kế hoạch tổ chức kiểm tra hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh, dự kiến tháng 01 năm 2023.    

Để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, đề nghị các đơn vị có phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng báo cáo một số nội dung (có phụ lục kèm theo), gửi về Sở Xây dựng (số 14 đường Võ Liêm Sơn, Thành phố Hà Tĩnh) trước ngày 20/12/2022 để Sở Xây dựng triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra theo quy định; trường hợp cần hướng dẫn, hỗ trợ liên hệ ông Hồ Mạnh Cường, điện thoại 0988.919.910, email: Hocuong04@gmail.com.

Rất mong quý đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:                                                     

- Như­ trên;

- UBND tỉnh (b/c);                                            

- Lãnh đạo sở;                                           

- L­­ưu: VT-QLHĐXD.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đã ký

 

Nguyễn Quốc Hà

                                                                     

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    °
     Liên kết website
    Thống kê: 1.526.406
    Online: 46